Kështu ishte e predikimi i xhumasë në kohën e parë të shndritshme.

Falenderimi i takon Allahut. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij. Nga Xhabir ibn Semurah es Seuaij përcillet se ka thënë:...

Më të lexuarat