Misioni – Vizioni

Vizioni

 • Të kemi një komunitet që është shëmbulltyra më e mirë e njerëzve në Kosovë, të cilët jetojnë në lumturi të kësaj bote dhe që e synojnë edhe lumturinë e botës tjetër, të cilët me shembullin e tyre janë joshës për popullin tonë që nuk është i lidhur mjaftueshëm me besimin.

 

Synimet:

 • Rregullimi i komunitetit tonë dhe i shoqërisë duke rregulluar institucionet më të rëndësishme të saj.
 • Të kemi hoxhallarë dhe predikues që janë në nivelin më të lartë intelektual e moral për të përhapur fjalën e Zotit dhe për të dhënë shembullin më të mirë për besimtarët dhe jo besimtarët.
 • Të kemi xhami dhe institucione fetare që janë në nivelin më të lartë të kryerjes së detyrës për t’i shërbyer islamit, besimtarëve dhe komunitetit tonë në përgjithësi.
 • Që shërbimi ndaj fesë, ndaj institcioneve fetare, ndaj besimtarëve dhe ndaj shoqërisë të shihet si amaneti më i rëndësishëm dhe privilegji më i madh.
 • Të rritet respekti dhe angazhimi qytetar në të mirën e përbashkët.

 

Qëllimet:

 • Të kemi imam më të ditur dhe me integritet personal më të lartë.
 • Të rrisim cilësinë e shërbesës fetare, duke rritur hapësirën për dialog dhe duke eliminuar barrierat në komunikim dhe vlerësim të hapësirave të përbashkëta.
 • Përmirësimi i dijeve dhe punës së hoxhallarëve në domenin e fesë.
 • Përmirësimi i dijeve dhe punës së hoxhallarëve në fushat sociale që i prekin ata.
 • Përmirësimi i dijeve dhe punës së hoxhallarëve në fushën e ligjërimit, lidership social, integritet personal dhe ndikimit qytetar.
 • Rritja e besimit, imazhit dhe prestigjit të hoxhallarëve përmes rritjes së transparencës.
 • Rritja e bashkëpunimit të ndërsjellë.
  • Gjetja e lehtë e lokacioneve, xhamive dhe imamëve nga qytetarët e interesuar.
  • Rritja e cilësisë së shërbimeve që ofrohen nëpër xhami, nga hutbet, kurset, ligjëratat, komoditeti dhe pastërtia e xhamive dhe deri tek roli në shoqëri.