Hyrje

Komuniteti është një nga themelet e shoqërisë sonë moderne. Është hapësira teorike ose fizike që lidh individët së bashku dhe është e lidhur fuqishëm me konceptin e kapitalit social. Sipas Sander dhe Putnam, kapitali social lidhet me “lidhjet sociale dhe normat e reciprocitetit dhe besimit nga të cilat ato lidhje lindin. Asnjë demokraci, dhe në të vërtetë asnjë shoqëri, nuk mund të jetë e shëndetshme pa të paktën një sasi të vogël të këtij burimi.”

Ka një bollëk teorish dhe modelesh brenda literaturës së lidershipit që fokusohen në kontekste më të njohura të lidershipit; megjithatë, mungesa e një modeli të bazuar teorikisht dhe të destinuar posaçërisht për lidershipin komunitar është e dukshme. Bazuar në rëndësinë e komunitetit, mungesa është njëkohësisht e rëndësishme dhe shqetësuese. Modelet specifike të lidershipit nga konteksti janë treguar se rezultojnë në rezultate më efektive dhe të qëndrueshme të lidershipit.

Zhvillimi i komunitetit është një nga mënyrat më produktive për të përmirësuar jetesën e individëve brenda një komuniteti. Liderët komunitarë janë treguar të jenë një mekanizëm efektiv për të mbështetur dhe mundësuar zhvillimin e komunitetit në të kaluarën. Prandaj, një model i bazuar teorikisht i lidershipit komunitar duhet të ndihmojë jo vetëm drejtuesit e komunitetit drejtpërdrejt, por edhe pjestarët tjerë të komunitetit që përfitojnë nga aktivitetet komunitare.

Zhvillimi i një modeli specifik të kontekstit për udhëheqjen e komunitetit është në përputhje me rekomandimet nga studiuesit të cilët kanë ardhur më përfundim se “fusha e edukimit të lidershipit duhet të zhvillojë kurrikulë të standardizuar të lidershipit.”

Sistemet e klasifikimit të lidershipit janë treguar të jenë një qasje efektive për ofrimin e modeleve të përshtatshme të lidershipit në kontekst. Për shembull, një model konceptual i udhëheqjes ndërpersonale i zhvilluar nga Lamm dhe Carter në vitin 2016 organizoi 24 dimensione unike të lidershipit në tre faktorë të jashtëzakonshëm, veçanërisht: kushtet e hyrjes, funksionet thelbësore dhe nën-temat. Modeli i propozuar është në përputhje, por jo i tepërt me modelet e tjera të propozuara të lidershipit nga studiues tjerë si Bass, Fleishman, Yukl e shumë të tjerë. Një sistem klasifikimi i lidershipit i zhvilluar posaçërisht për të adresuar udhëheqjen komunitare mund të sigurojë qartësi të ngjashme për një kontekst të udhëheqjes së komunitetit.

Bazuar në Axhendën Kombëtare të Kërkimit për Arsimin e Lidershipit 2013 – 2018, fusha prioritare e parë, edukimi i lidershipit duhet “të eksplorojë kornizat e zhvillimit të kurrikulës për të përmirësuar transferimin e të mësuarit në edukimin e lidershipit.” Prandaj, ky artikull paraqet një model konceptual të përftuar teorikisht të udhëheqjes së komunitetit bazuar në një rishikim dhe sintezë gjithëpërfshirëse të literaturës ekzistuese të lidershipit. Modeli që rezulton duhet të sigurojë një kornizë të përshtatshme kurrikulare për të përmirësuar transferimin e të mësuarit në mjediset e edukimit të lidershipit.

Lidershipi komunitar

Komuniteti është përcaktuar si “një proces veprimesh të ndërlidhura përmes të cilave banorët shprehin interesin e tyre të përbashkët në shoqërinë lokale”; nga ky këndvështrim, struktura e asaj që përbën një komunitet është konsideruar disi si një paradoks në lidhje me organizatat. Në mënyrë të veçantë, organizatat dhe komunitetet, siç përkufizohen, ndërtohen të dyja përmes lidhjeve psikologjike; megjithatë, komuniteti zakonisht përfshin një hapësirë ​​fizike ose lidhje.

Një nga sfidat për liderët brenda komuniteteve ka qenë se disa nuk kanë asnjë lloj autoriteti formal të lidhur me pushtetin pozicional. Përkundrazi, ata duhet të mbështeten në rrjete dhe ndikim, me marrëdhënie të zhvilluara nëpërmjet ndërveprimeve të gjera me banorët e komunitetit që zakonisht përfaqësojnë shumë këndvështrime ose interesa të ndryshme.

Prandaj, lidershipi komunitar ka karakteristika të ngjashme me lidershipin e opinionit të propozuar nga Lazarsfeld, Berelson dhe Gaudet (1948). Aty ku liderët ndikojnë në rrjetet dhe lidhjet e tyre, edhe pse ata mund të mos kenë ndonjë rol formal udhëheqës. Megjithatë, një diferencues midis opinionit dhe liderëve komuntarë ka qenë se sfidat për liderët e komunitetit janë ngatërruar nga ajo që përbën një komunitet, i cili “përshkon fushat sociale që e përbëjnë atë, duke i integruar ata duke krijuar dhe ruajtur lidhjet midis organizatave me interes të veçantë dhe shoqatave.

Megjithatë, pavarësisht sfidave që kanë qenë të lidhura me përcaktimin e fushës, funksioni themelor i liderëve komunitar ka qenë në përputhje me modelet më të bazuara në organizim të lidershipit; në mënyrë specifike, lidershipit i është kërkuar të mobilizojë burimet e nevojshme për të arritur një qëllim të përbashkët ose grup qëllimesh. Megjithatë, mjetet dhe metodat që janë shoqëruar me lidershipin efektiv komunitar mbeten një kufizim domethënës brenda literaturës ekzistuese.

Fillimi dhe përhapja e interesit

Ndryshe nga lidershipi organizativ që ka tentuar të mbështetet në fuqinë pozicionale, dhe më pas ia atribuon lidershipin atyre pozicioneve, lidershipi nga perspektiva e komunitetit ka prirje të jetë më emergjente. Në mënyrë të veçantë, mundësitë e lidershipit në përgjithësi janë iniciuar kur një çështje është identifikuar; liderët kanë tentuar të dalin përmes inicimit dhe përhapjes së interesit rreth një çështjeje.

Liderët efektiv të komunitetit janë karakterizuar si agjentë ndryshimi, individë me aftësinë për të mobilizuar të tjerët, që krijojnë kushte dhe që marrin iniciativa në dobi të komunitetit.

Për më tepër, liderët komunitar priren të ndajnë karakteristika të tjera të ngjashme. Në mënyrë të veçantë, liderët efektivë priren të kenë një ndjenjë shërbimi dhe llogaridhënieje. Liderët gjithashtu janë shumë pjesëmarrës në çfardo aktiviteti dhe janë treguar të gatshëm të marrin role simbolike për grupin.

Brenda një strukture komunitare, çështja dhe krijimi i ndërgjegjësimit janë parë të jenë thelbësore. Liderët duhet të kenë një qëllim. Për shembull, liderët komunitar kanë ide inovative dhe janë të gatshëm të sfidojnë proceset ekzistuese. Nëpërmjet procesit të identifikimit të një qëllimi, liderët efektiv marrin vendime dhe përcaktojnë qëllimet e tyre.

Pasi një udhëheqës ka vendosur qëllimin e tij, një hap pasues i lidhur me përhapjen e interest duhet të jetë komunikimi. Liderët efektivë kanë treguar se përdorin strategji të shumta dhe të përshtatshme komunikimi. Për shembull, liderët përdorin aftësinë e tyre për t’u lidhur dhe afruar me anëtarët e tjerë të komunitetit si një mjet për të ngritur ndërgjegjësimin në shoqëri. Një rezultat i synuar i lidhur me procesin e komunikimit ka qenë motivimi i të tjerëve brenda komunitetit. Një komunitet i informuar, i interesuar dhe i motivuar rezulton të jetë kritik në aftësinë e një lideri për të përmbushur qëllimin e tij.

Ngritja e fondeve

Kur është krijuar një nivel i kënaqshëm ndërgjegjësimi, liderët komunitarë i kalojnë përpjekjet e tyre në një fazë përfshirjeje dhe pjesëmarrjeje, ose duke filluar me procesin e ngritjes së fondeve. Sipas studiuesve të lidershpit, një nga hapat e parë më kritikë ka qenë planifikimi dhe organizimi i duhur. Duke vepruar kështu, u zbulua se liderët ofrojnë rend, qartësi dhe strukturë.

Pas planifikimit të mjaftueshëm, liderët ndërtojnë një koalicion anëtarësh ose organizatash të komunitetit. Aftësia e një lideri për të krijuar marrëdhënie është parësore. Udhëheqësit përdorin reputacionin dhe burimet e tyre për të stimuluar përfshirjen dhe pjesëmarrjen e mëtejshme.

Gjatë gjithë procesit të organizimit, liderët lehtësojnë në mënyrë aktive bashkëpunimin dhe punën ekipore. Shpesh, aftësia e një lideri për të inkurajuar kohezivitetin rrjedh nga vetëdija dhe aftësia e tij për të shkëmbyer informacion midis pjesëtarëve të komunitetit.

Sipas studiuesve, liderët efektivë gjithashtu priren të jenë të ndjeshëm ndaj kushteve dhe të përgjigjen në përputhje me rrethanat. Për shembull, liderët kanë aftësi për të përafruar qëllimin e grupit me mjedisin dhe për të udhëzuar gruppin në përputhje me rrethanat. Për më tepër, udhëheqësit priren të kenë tolerancë ndaj pasigurisë duke ruajtur aftësinë e tyre për të qenë të vetëdijshëm për konsideratat e kohës.

Vendosja e qëllimeve dhe formulimi i strategjisë

Bazuar në një përpjekje të suksesshme për të rritur përfshirjen dhe pjesëmarrjen, drejtuesit e komunitetit kalojnë në një fazë vendimmarrjeje, veçanërisht në përcaktimin e qëllimeve dhe formulimin e një strategjie, edhe pse një lider komunitar mund të jetë shfaqur për të adresuar një çështje, qëllimi i tyre bëhet i përbashkët dhe ndonjëherë modifikohet, bazuar në ndërveprimin e tyre me anëtarët e tjerë të komunitetit.

Sipas studiuesve, vendosja e qëllimeve dhe presioni lidhen me performancën e niveleve më të larta. Për më tepër, qëllimet e duhura ndikojnë në aftësinë e një lideri për të zgjidhur problemet e komunitetit. Për të qenë një zgjidhës efektiv i problemeve, liderët janë të adaptueshëm dhe elastik. Ndryshe nga format e tjera të lidershipit ku një lider mund të mandatojë ndjekjen e një rezultati të caktuar, lidershipi komunitar kërkon më shumë fleksibilitet objektivash nga ana e liderit.

Një nga rezultatet e synuara lidhur me një qëllim rezonant, ka qenë zhvillimi i një vizioni të përbashkët. Një aftësi për të shfrytëzuar aftësitë e tyre konceptuale dhe për të ofruar njohuri kuptimplote shoqërohet gjithashtu me zhvillimin e një vizioni.

Si pjesë e fazës së vendimmarrjes, liderët përcaktojnë një strategji. Në veçanti, aftësia për të propozuar procedura dhe për të vendosur standarde që synojnë të rezultojnë në vizionin e përbashkët të lidhur me lidershipin efektiv. Gjatë gjithë procesit, liderët përdorin përvojën dhe njohuritë e tyre për të propozuar strategjinë e duhur; megjithatë, liderët me performancë të lartë inkurajojnë të tjerët të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes.

Si në procesin e vazhdueshëm të përfshirjes dhe ndërtimit të konsensusit, liderët efektivë vërtetojnë propozimet midis anëtarëve. Në mënyrë të veçantë, udhëheqësit krijojnë mjedise bashkëpunuese që inkurajojnë pjesëmarrjen. Sipas studiuesve është identifikuar edhe orientimi drejt proceseve më kolektive. Gatishmëria e një lideri për të përpunuar dhe monitoruar në mënyrë kolektive mjedisin për ndryshimet e mundshme shoqërohet me besnikërinë e liderit ndaj anëtarëve të tyre, dhe në fund të fundit më shumë pranim dhe fokus në arritjen e qëllimeve përmes një strategjie të pranueshme reciprokisht.

Rekrutimi

Pasi të jetë vendosur qëllimi dhe të jetë rënë dakord për strategjinë, liderët e komunitetit kalojnë në një fazë të mobilizimit të burimeve ose rekrutimit. Liderët efektivë nisin rekrutimin përmes ndërveprimit dhe frymëzimit të të tjerëve. Për shembull, liderët kujdesen për nevojat e të tjerëve përmes ndjeshmërisë dhe konsideratës. Për më tepër, liderët i ndihmojnë anëtarët të lidhen me qëllimin dhe strategjinë duke frymëzuar një vizion të përbashkët dhe duke vendosur një mision të përbashkët. Nëpërmjet ndërveprimit të qëllimshëm, liderët efektivë ndërtojnë pikat e forta të anëtarësimit.

Në një përpjekje për të mobilizuar burimet në mënyrë më efektive, liderët mbështesin anëtarët e tyre. Në mënyrë të veçantë, liderët ofrojnë mundësi trajnimi, mentorimi dhe zhvillimi. Për më tepër, drejtuesit me performancë të lartë ofrojnë gjithashtu mbështetje të vazhdueshme për anëtarët e tyre sipas nevojës.

Një temë e spikatur brenda studimeve ka qenë se liderët gjithashtu fuqizojnë anëtarët e tyre. Nëpërmjet delegimit dhe ndarjes së udhëheqjes, udhëheqësit fuqizojnë të tjerët. Kur udhëheqësit qëndrojnë prapa dhe u mundësojnë të tjerëve të veprojnë, ata kanë krijuar mjedise të bashkë-mësimit ku kolektivi është fuqizuar. Për më tepër, kur liderët i kanë kuptuar nevojat e të tjerëve dhe janë kujdesur për moralin e tyre, ata kanë qenë më në gjendje ta njohin komunitetin si një njësi identiteti.

Aftësia për të koordinuar burimet është shoqëruar gjithashtu me lidership efektiv. Ndryshe nga mjediset organizative ku personeli mund të menaxhohet më drejtpërdrejt, liderët efektivë të komunitetit kanë një tolerancë më të lartë për lirinë e anëtarëve. Veprimi si përfaqësues i grupit në vend të një lideri pozicional është shoqëruar me lidership efektiv të komunitetit gjatë rekrutimit dhe mobilizimit të burimeve.

Zbatimi i strategjisë dhe planeve

Pasi të jenë mobilizuar burimet, liderët e komunitetit kalojnë në një fazë përfundimtare ku zbatohen burimet, veçanërisht përmes zbatimit të strategjisë dhe planeve. Sipas studiuesve, udhëheqësit fitojnë një konsensus përfundimtar përpara zbatimit të planeve. Konkretisht, drejtuesit kanë vepruar si koordinatorë bazuar në aftësinë e tyre për të vepruar si kujdestarë për anëtarët. Për më tepër, liderët lehtësojnë ndërtimin e konsensusit brenda komunitetit duke zhvilluar një nivel besimi brenda grupit, i kombinuar me aftësinë e tyre për të ndërtuar një ndjenjë të komunitetit dhe për të qenë të ndjeshëm ndaj politikës që lidhet me anëtarët.

Pasi të jetë arritur konsensusi në mënyrë adekuate, liderët kalojnë në një fazë zbatimi. Në veçanti, liderët kanë kombinuar informimin dhe komunikimin për të lehtësuar zbatimin e strategjive dhe planeve. Për më tepër, liderët udhëzojnë siç duhet gjatë gjithë procesit për të siguruar një forcë stabilizuese.

Megjithëse procesi i ndjekjes së një qëllimi brenda një paradigme të lidershipit të komunitetit është unik bazuar në mbështetjen në anëtarët dhe vendimmarrjen e përbashkët, liderët efektivë janë të fokusuar vazhdimisht në monitorimin e qëllimit dhe marrjen e hapave të nevojshëm për të siguruar sukses. Për shembull, liderët janë të përkushtuar për suksesin e vazhdueshëm të komunitetit. Angazhimi është demonstruar përmes mbrojtjes së liderit të integritetit të grupit, si dhe gatishmërisë së tyre për t’u angazhuar në reagime, për të kryer analiza kritike të rezultateve dhe për të menaxhuar konfliktet brenda komunitetit. Për më tepër, liderët efektivë janë të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme mjedisore për të siguruar suksesin e zbatimit të vazhdueshëm të strategjisë dhe planeve të grupit.

Modeli konceptual i lidershipit në komunitet

Bazuar në rishikimin e studimeve ekzistuese, është ofruar një model konceptual i bazuar në teori i lidershipit komunitar. Modeli sintetizon faktorët e mëparshëm të lidershipit të identifikuar në studime të ndryshme. Për më tepër, modeli është i strukturuar në përputhje me rekomandimet që lidhen me përpjekjet e mëparshme për të zhvilluar korniza apo modele lidershipi. Në mënyrë të veçantë, modeli zgjerohet në pesë aktivitetet kryesore për përmbushjen e detyrave siç propozohet nga Pigg: fillimi dhe përhapja e interesit, organizimi i sponsorizimit, përcaktimi i qëllimeve dhe formulimi i strategjisë, rekrutimi dhe zbatimi i strategjisë dhe planeve. Artikujt e propozuar nën çdo titull aktiviteti bazohen në tema konsistente të identifikuara brenda studimit kur merren parasysh nga një këndvështrim i lidershipit komunitar.

Brenda një mjedisi komuniteti, faza fillestare, fillimi dhe përhapja e interesit, ka përfshirë nën-hapa të shumëfishtë. Në mënyrë të veçantë, një lider duhet së pari të identifikojë problemin, dhe më pas duhet të veprojë si një agjent ndryshimi për të adresuar çështjen. Për më tepër, liderët komuitar priren të ndajnë ngjashmëri të tjera karakteristike, si p.sh. ndjenjën e shërbimit. Më pas, liderët identifikojnë qartë çështjen dhe qëllimet, pastaj shkojnë për komunikimin dhe shpërndarjen e informacionit në lidhje me çështjen brenda komunitetit. Motivimi i anëtarëve të komunitetit për t’u interesuar për këtë çështje është identifikuar si rezultat i procesit të komunikimit.

Liderët komunitarë më pas kalojnë në një fazë përfshirjeje dhe pjesëmarrjeje duke krijuar një organizatë sponsorizimi. Ky proces ka përfshirë marrjen e kohës për të planifikuar dhe organizuar. Një hap pasues ka përfshirë krijimin e marrëdhënieve dhe më pas lehtësimin e bashkëpunimit dhe punës ekipore. Për më tepër, liderët i përgjigjen kushteve në zhvillim gjatë gjithë procesit.

Pas përpjekjeve për të rritur përfshirjen dhe pjesëmarrjen, liderët priren të vendosin qëllime dhe të formulojnë një strategji. Së pari, liderët qartësojnë qëllimet me anëtarët e komunitetit. Si rezultat i procesit, lideri punon në koordinim me anëtarët për të zhvilluar një vizion për rezultatin e synuar. Duke përdorur vizionin si udhëzues, liderët më pas kanë punuar për të përcaktuar një strategji për arritjen e vizionit. Së fundi, liderët efektivë gjithashtu vërtetojnë propozimet midis anëtarëve të komunitetit.

Pas përcaktimit të qëllimeve dhe formulimit të strategjisë, liderët kalojnë në një fazë të mobilizimit të burimeve ose rekrutimit. Në mënyrë të veçantë, liderët e iniciojnë rekrutimin përmes ndërveprimit dhe frymëzimit të të tjerëve. Më pas, liderët mbështesin dhe aktivizojnë anëtarët e tyre. Kur aktivizohen mjaftueshëm, liderët efektivë fuqizojnë të tjerët edhe për të koordinuar aktivitetet dhe veprimet e anëtarëve në përputhje me rrethanat.

Një fazë përfundimtare e procesit është identifikuar si zbatimi i strategjisë dhe planeve. Udhëheqësit fitojnë një konsensus përfundimtar përpara zbatimit të planeve, i ndjekur nga ecja përpara me zbatimin. Së fundi, liderët vazhdojnë të monitorojnë suksesin e zbatimit me kalimin e kohës.

Konkluzion

Rëndësia e komunitetit dhe vlera e lidhur me zhvillimin e komunitetit, janë vërtetuar mirë si nga këndvështrimi praktik ashtu edhe nga ai teorik. Në përgjithësi, modelet e lidershipit kanë supozuar një pozicion zyrtar autoriteti për të shoqëruar rolet e lidershipit; megjithatë, udhëheqja e komunitetit është një kontekst ku ky supozim nuk është i zbatueshëm. Hulumtimet e mëparshme kanë propozuar një proces të përgjithshëm të lidershipit komunitar; megjithatë, modelit ekzistues i mungonte thellësia dhe struktura e nevojshme për zhvillimin e kurrikulës së lidershipit të zbatueshëm.

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte zhvillimi i një modeli konceptual të bazuar teorikisht të udhëheqjes së komunitetit. Modeli i propozuar integroi procesin e lidershipit të komunitetit të krijuar më parë me një sintezë të temave më të rëndësishme nga literatura ekzistuese e lidershipit. Rezultati është një model konceptual i lidershipit komunitar i përshtatshëm për krijimin e kurrikulës së standardizuar të udhëheqjes komunitare.

Bazuar në ngjashmëritë midis lidershipit të opinionit dhe modelit të propozuar të udhëheqjes së komunitetit, një hap tjetër i rekomanduar do të ishte fokusimi në aspektet e ndikimit të lidershipit komunitar. Autoriteti i pozicionit nuk është një parakusht as për udhëheqjen e komunitetit, as për udhëheqjen e opinionit, prandaj konceptet e mbivendosura duhet të përdoren për të përforcuar rëndësinë e ndikimit mbi autoritetin. Edukatorët e lidershipit rekomandohen gjithashtu që të përqendrohen në nevojën që drejtuesit e komunitetit të mbeten të lidhur dhe të vetëdijshëm për komunitetet që synojnë t’u shërbejnë. Hulumtimet e mëparshme me drejtues të opinionit kanë zbuluar se mund të krijohen boshllëqe në njohuri ose ndërgjegjësim që mund të kufizojnë efikasitetin e përpjekjeve të lidershipit.

Përveç krijimit të lidhjeve logjike ndërmjet lidershipit të opinionit dhe lidershipit të komunitetit, edukatorët e lidershipit rekomandohen të përdorin ose përshtatin modelin e propozuar për të mbështetur zhvillimin e kurrikulës së lidershipit, të drejtuar në mënyrë specifike në zhvillimin e lidershipit në komunitet. Modeli duhet të sigurojë një kornizë të qëndrueshme; megjithatë, aplikimi dhe përvojat duhet të ofrojnë mundësi më tërheqëse të të mësuarit duke sjellë përvojë në botën reale dhe duke pranuar nevojat e nxënësve të rritur.

Rekomandohen gjithashtu modelet e ardhshme të lidershipit të bazuara në teori, të lidhura me kontekste specifike. Modelet shtesë mund të ofrojnë opsione për të plotësuar modelet ekzistuese që priren të jenë agnostike të kontekstit. Arsimi, duke përfshirë edukimin e lidershipit, duhet të jetë i përshtatshëm në kontekst, dhe kurrikula e zhvillimit të lidershipit duhet të krijohet për të trajtuar një kontekst specifik kur është e përshtatshme. Një grup i larmishëm i kornizave të kurrikulës së zhvillimit të lidershipit duhet t’u sigurojë edukatorëve të lidershipit opsione për t’u përdorur kur përmirësojnë procesin e edukimit të lidershipit.

Përktheu:

Nisma për zhvillimin e predikuesve – thirrësve | Thirrja.org