Pyetësor i shkurt vlerësues për punën e imamit, vlerësim në bazë të përshtypjes së xhematit

 

  1. Sa i dijshëm është imami? (Në njohjen e fikhut, Kuranit, Hadithit, dhe Sunetit të Profetit paqja qoftë mbi të)

– Jashtëzakonisht i dijshëm

– Shumë i dijshëm

– I dijshëm

– Jo aq i dijshëm

– Aspak i dijshëm

 

  1. Sa qartë i kuptoni fjalimet e imamit?

– Plotësisht qartë

– Shumë qartë

– Qartë

– Jo aq qartë

– Aspak qartë

 

  1. Si është recitimi dhe memorizimi i Kur’anit nga imami?

– Një nga më të mirat që kam dëgjuar ndonjëherë

– I shkëlqyeshëm

– I mirë

– Mesatarë

– Më poshtë se mesatarja

 

  1. Sa mirë ndërvepron imami dhe lidhet me të rinjtë?

– Jashtëzakonisht mirë

– Shumë mirë

– Njëkohësisht mirë

– Jo aq mirë

– Aspak mirë

 

  1. Sa është i mirë imami për të ndihmuar me këshillimin e familjes dhe zgjidhjen e konflikteve?

– Jashtëzakonisht i mirë

– Shumë mirë

– I mirë

– Jo aq mirë

– Aspak mirë

 

  1. Sa mirë mund të punojë imami me njerëz të ndryshëm që kanë formim, prejardhje apo kualifikim të ndryshëm?

– Jashtëzakonisht mirë

– Shumë mirë

– Mirë

– Jo aq mirë

– Aspak mirë

 

  1. Sa është e mundshme që do ta rekomandoni imamin ta vazhdojë angazhimin dhe shërbimin në xhaminë tuaj?

– ASPAK E MUNDUR

– SHUMË E MUNDUR

 

  1. Cilat janë fushat ku imam ka performuar mirë? Cilat janë fushat ku imami duhet të bëjë përmirësim?