Urtësi nga Imam Shafiu

Urtësi nga Imam Shafiu Kush dëshiron ta fitojë dynjanë, le t’i rreket dijes, kush dëshiron ta fitojë ahiretin, le t’i rreket dijes po kështu. Nëse dijetarët...

Sekretet e urtësisë – Ibn Xheuzi

Kjo temë është njera ndër temat më të rëndësishme. Për njeriun që beson tek Allahu i Lartësuar, duhet qe të dorëzoher karshi veprave që...

AMBICIET E LARTA PËR DITURI EDHE NË KOHË VAPE

Muhamed ibn Jahja Edh-Dhuhli (vdiq në vitin 252 h.), konsiderohet prej kolosëve të rrallë të shkencës së hadithit. Shquhej posaqërisht për diturinë e gjerë...

Projekti i jetës

Projekti i jetës nuk është një ide moderne. Dijetarët e hershëm jetuan për të realizuar projektet e tyre. Projekti i jetës është projekti për...

NUK ARRIHET DITURIA ME REHATINË E TRUPIT – Ibrahim es-Sekran

Kur Imam Muslim ibn Haxhaxh e përpilonte librin e tij, es-Sahih (االصحيح), i cili njëherit është krenari e këtij Ummeti, arriti tek hadithet e namazit, gjegjësisht...

DY CILËSI TË CILAT I DON ALLAHU

Një ditë tek Pejgamberi (sal-lAllahualejhiuesel-lem) erdhën trembëdhjetë-katërmbëdhjetë njerëz nga delegacioni i fisit të AbdulKajsit për të mësuar se çka është islami e çka është...

Më të lexuarat