VIRTYTET MORALE DHE SHPIRTËRORE TË LIDERIT TË SUKSESSHËM SIPAS VIZIONIT KUR’ANOR DHE STUDIMEVE BASHKËKOHORE

Në këtë pjesë do të merremi me tiparet që shkencëtarët dhe ekspertët e lidershipit kanë përmendur ndërsa kanë trajtuar personalitetin e liderit të suksesshëm. Ata...

KUR’ANI PARAPRIN STUDIMET MODERNE LIDHUR ME FUQINË E BURIMEVE TË LIDERSHIPIT

Trajtesat e studiuesve bashkëkohorë përkitazi me fuqinë e burimeve të lidershipit, respektivisht përmbajtjen e tyre, e gjejmë të shprehur qartë në Kur’an dhe Sunnet....

Udhëheqja në Islam – Përkufizimi, Karakteristikat dhe parimet themelore të një udhëheqësi musliman

Përkufizimi i udhëheqjes Udhëheqja i referohet procesit të lëvizjes së një grupi njerëzish në një drejtim të planifikuar, duke i nxitur ata të...

BURIMET E FUQISË SË LIDERIT

Për ta kuptuar këtë temë ma mirë; preferohet kjo hyrje e shkurtë. Sipas mendimit të pjesës dërmuese të dijetarëve islam, burimet e sheriatit- legjislacionit...

Personaliteti ndikues

Suksesi i thirrësit është i lidhur me aftësinë e tij të ndikon tek ata të cilëve ua drejton thirrjen islame. Nuk ka dyshim se...

NIVELET E LIDERSHIPIT – Dr. HAJREDIN HOXHA

Njerëzit dallojnë mes vete sipas dijes, pasurisë, mendimit, pozitës, profesionit, fuqisë fizike, etj. Sekreti i këtij dallimi fshihet në këtë urtësi: të qenit i...

Më të lexuarat