PENGESAT NË KËRKIMIN E DITURISË (Pjesa I)

Kur dikush dëshiron të hyjë në ndonjë tregti, zakonisht pyet njerëzit me përvojë që i kanë paraprirë në këtë rrugë se cilat janë të...

Humbja e vlerës së kohës

Allahu nuk na ka krijuar për kotë, nuk na e dha moshën e rinisë krejt vitalitet dhe aftësi e fuqi për të bërë çudira...

A i ke ditur këto vlera të Kur’anit famëlartë?

Në Kuran tregohen ndodhitë më të bukura Allahu i Lartësuar thotë: Elif, Lâm, Râ. Këto janë vargjet e Librit të qartë! Ne e zbritëm këtë...

Urtësi nga Imam Shafiu

Urtësi nga Imam Shafiu Kush dëshiron ta fitojë dynjanë, le t’i rreket dijes, kush dëshiron ta fitojë ahiretin, le t’i rreket dijes po kështu. Nëse dijetarët...

ÇDO I RI ËSHTË I AFTË TË REALIZOJË NDONJË PROJEKT

Gati çdo mysliman dallohet në ndonjë pikë dhe shquhet në ndonjë fushë të shpikjes, kështu që ato duhet patjetër të shfaqen që myslimanët të...

Detyrat ndaj fëmijëve: Edukimi intelektual

Asnjë fe dhe ideologji në historinë njerëzore nuk e theksoi dhe afirmoi dijen dhe pjekurinë intelektuale siç bëri feja Islame. All-llahu i Madhëruar me...

Më të lexuarat