Këshillimi i pushtetarëve – Ibn Xheuzi

Ai që dëshiron të këshillojë pushtetarët duhet ta teprojë me butësinë dhe të mos përballet me ata për gjëra të cilat i cilësojnë si...

FJALA MË E MIRË

Fjala (القول) në sheriat ka dispozitat, rregullat dhe ndarjet e saja.Robi është urdhëruar me fjalën më të mirë në të folur (تَكَلُّمًا )dhe në...

Feja e tolerancës dhe feja e indeferencës – Justinian Topulli

Islami është fe e tolerancës dhe e mëshirës, që do të thotë se ai e fal mëkatarin dhe i jep mundësi atij të pendohet,...

Shtyllat e shoqërisë që duhen sfiduar nga muslimanët

Thirrja e profetëve ka përbërë kurdoherë një sfidë për shtyllat e shoqërive që ftoheshin në besim. Rezistenca që elitat politike, ekonomike dhe kulturore u...

RAPORTET E NJERËZVE ME KUR’ANIN FAMËLARTË

Dijetarët, si në të kaluarën, si tani, diskutojnë për shkaqet pse një grup i besimtarëve qëndrojnë indiferentë ndaj Kur’anit dhe mësimeve të tij.Vërtet, sikur...

Edukimi i Brezave

Allahu i Madhëruar thotë: “Është Ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t’u lexuar atyre shpalljet e Tij,...

Më të lexuarat