Misioni im në jetë

Në vend se të jetojmë me pritshmëri dhe imagjinata, është më mirë të caktojmë veti misionare dhe shpresuese në këtë jetë. Një përkujtim i...

AMBICIE TË LARTA E JO POSHTËRSIM DHE NËNÇMIM

Feja Islame është Fe e krenarisë dhe e bujarisë, është Fe e ngritjes, punës dhe sakrificës dhe nuk është Fe e poshtërimit dhe nënçmimit...

A KA RRAHUR PEJGAMBERI NDONJËHERË NDONJË GRUA TË TIJ?!

Pejgamberi (Paqja qoftë mbi të) është shembull për të gjithë besimtarët. Allahu na ka urdhëruar që ta ndjekim praktikën e tij. Thotë Allahu: “Ju...

FAMILJA E LUMTUR TEK TË PARËT TANË

1- Bamirësia ndaj bashkëshortes, fëmijëve dhe shërbetorëve, në rast se i ka. Thotë Imam Maliku: “Duhet që njeriu të jetë bamirës ndaj anëtarëve të familjes...

Sekretet e urtësisë – Ibn Xheuzi

Kjo temë është njera ndër temat më të rëndësishme. Për njeriun që beson tek Allahu i Lartësuar, duhet qe të dorëzoher karshi veprave që...

NJË GRUP PËR NË XHENNET, KURSE NJË GRUP NË ZJARR

Ky është destinacioni i fundit dhe përgjigja e fundit ndaj tre pyetjeve, “Dhe se kthimi përfundimtar është te Zoti yt.”(En-Nexhm, 42) Kjo është Dita e madhe,...

Më të lexuarat