FAMILJA E LUMTUR TEK TË PARËT TANË

1- Bamirësia ndaj bashkëshortes, fëmijëve dhe shërbetorëve, në rast se i ka. Thotë Imam Maliku: “Duhet që njeriu të jetë bamirës ndaj anëtarëve të familjes...

DITA E ASHURASË, 10 MUHAREM

Për çdo vjet muslimanët gëzohen me rastin e Ashurës, ditën e dhjetë të muajit Muharem, për këtë arsye desha që në këtë shkrim modest...

Sekretet e urtësisë – Ibn Xheuzi

Kjo temë është njera ndër temat më të rëndësishme. Për njeriun që beson tek Allahu i Lartësuar, duhet qe të dorëzoher karshi veprave që...

NJË GRUP PËR NË XHENNET, KURSE NJË GRUP NË ZJARR

Ky është destinacioni i fundit dhe përgjigja e fundit ndaj tre pyetjeve, “Dhe se kthimi përfundimtar është te Zoti yt.”(En-Nexhm, 42) Kjo është Dita e madhe,...

Në fillim të hixhretit

Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, për familjen dhe për shokët e tij deri në Ditën...

MËSIME NGA HIXHRETI

Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

Më të lexuarat