Urtësi nga Imam Shafiu

Urtësi nga Imam Shafiu Kush dëshiron ta fitojë dynjanë, le t’i rreket dijes, kush dëshiron ta fitojë ahiretin, le t’i rreket dijes po kështu. Nëse dijetarët...

ÇDO I RI ËSHTË I AFTË TË REALIZOJË NDONJË PROJEKT

Gati çdo mysliman dallohet në ndonjë pikë dhe shquhet në ndonjë fushë të shpikjes, kështu që ato duhet patjetër të shfaqen që myslimanët të...

Detyrat ndaj fëmijëve: Edukimi intelektual

Asnjë fe dhe ideologji në historinë njerëzore nuk e theksoi dhe afirmoi dijen dhe pjekurinë intelektuale siç bëri feja Islame. All-llahu i Madhëruar me...

Misioni im në jetë

Në vend se të jetojmë me pritshmëri dhe imagjinata, është më mirë të caktojmë veti misionare dhe shpresuese në këtë jetë. Një përkujtim i...

AMBICIE TË LARTA E JO POSHTËRSIM DHE NËNÇMIM

Feja Islame është Fe e krenarisë dhe e bujarisë, është Fe e ngritjes, punës dhe sakrificës dhe nuk është Fe e poshtërimit dhe nënçmimit...

A KA RRAHUR PEJGAMBERI NDONJËHERË NDONJË GRUA TË TIJ?!

Pejgamberi (Paqja qoftë mbi të) është shembull për të gjithë besimtarët. Allahu na ka urdhëruar që ta ndjekim praktikën e tij. Thotë Allahu: “Ju...

Më të lexuarat