PENGESAT NË KËRKIMIN E DITURISË (Pjesa II)

Siç kemi përmendur më herët, prej gjërave që e cenojnë sinqeritetin në kërkimin e diturisë është dashuria për famë dhe pozitë:¹Shatibiu, Allahu e mëshiroftë,...

PENGESAT NË KËRKIMIN E DITURISË (Pjesa I)

Kur dikush dëshiron të hyjë në ndonjë tregti, zakonisht pyet njerëzit me përvojë që i kanë paraprirë në këtë rrugë se cilat janë të...

Gjeneza e obligueshmërisë së namazit të xhumasë dhe fshehtësitë hyjnore të tij

Dita e xhuma është një ditë e përmendur dhe e pasqyruar detajisht në burimet kredibile islame. Allahu, në librin e Tij – Kuran, pastaj...

Humbja e vlerës së kohës

Allahu nuk na ka krijuar për kotë, nuk na e dha moshën e rinisë krejt vitalitet dhe aftësi e fuqi për të bërë çudira...

Roli historik i institucionit të Alimit

Gjatë rrjedhës së historisë islame, institucioni i alimit - dijetarët luajtën një rol vendimtar në sigurimin e bazës ligjore, shpirtërore dhe normative për institucionet...

A i ke ditur këto vlera të Kur’anit famëlartë?

Në Kuran tregohen ndodhitë më të bukura Allahu i Lartësuar thotë: Elif, Lâm, Râ. Këto janë vargjet e Librit të qartë! Ne e zbritëm këtë...

Më të lexuarat